Oferta

JAK MOŻEMY CI POMÓC

Co oferujemy?

Technologie

Spawalnicza | Metalurgiczne

Zapraszamy do współpracy

Transfer wyników badań naukowych i ekspertyz do przemysłu jest głównym celem działalności Instytutu
Kliknij tutaj

Usługi B+R

Maszyny Elektryczne | Technologie Spawalnicze | Stal i Stopy Żelaza

Zapraszamy do współpracy

Nasze laboratoria umożliwiają odwzorowanie warunków przemysłowych.
Kliknij tutaj

Produkty

Silniki Elektryczne | Certyfikowane materiały odniesienia itp.

Zapraszamy do współpracy

Oferujemy: urządzenia spawalnicze, napędy elektryczne, certyfikowane materiały odniesienia itp.
Kliknij tutaj

Szkolenia

Personel: Spawalniczy, Klejenia, NDT, Antykorozji, Energetyka Jądrowa

Zapraszamy do współpracy

Uprawnienia honorowane na całym świecie
Kliknij tutaj

Certyfikacja

Personel: Spawalniczy, Klejenia, NDT, Antykorozji

Zapraszamy do współpracy

Autoryzacja Europejskiej Federacji Spawalniczej i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa
Kliknij tutaj

Ekspertyzy

Metalurgia | Spawalnictwo | Elektromobilność

Zapraszamy do współpracy

Nasi specjaliści oferują pomoc oraz usługi w rozwiązywaniu problemów wymagających szybkiego działania. 
Kliknij tutaj

4 CENTRA BADAWCZE

12 GRUP Badawczych

Reprezentują obszary działalności poszczególnych instytutów, na których fundamencie powstał Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny. Centra prowadzą prace badawcze, oferują ekspertyzy oraz usługi rozwojowe i szkoleniowe w obszarach technologii spawania, hutnictwa żelaza i stali oraz problematyki maszyn i napędów elektrycznych.

Centra Badawcze

Transfer wyników badań naukowych i ekspertyz do przemysłu

Technologie

Transfer wyników badań naukowych i ekspertyz do przemysłu jest głównym celem działalności Instytutu.

Wyniki te w postaci innowacyjnych technologii, wyrobów, metod, rozwiązań, programów itp. przekazywane są w formie umów sprzedaży, licencji, umów typu know-how, wspólnych przedsięwzięć itd.

W naszej ofercie znajdziesz między innymi:

 • surówki
 • stali
 • półwyrobów stalowych
 • finalnych wyrobów stalowych
 • spawanie MIG/MAG (łuk standardowy, pulsujący, Cold Arc, CMT, STT, AC Pulse), TIG, A-TIG, ŁK i EO oraz spawania hybrydowego laser + MIG/MAG
 • napawanie MIG/MAG, łukiem krytym, elektrodami otulonymi, plazmowe, gazowe, laserowe, wiązką elektronów
 • cięcie plazmowe, laserowe
 • lutowanie i lutospawanie twarde płomieniowe, indukcyjne, piecowe w próżni i w atmosferze argonu, lutospawanie łukowe i laserowe
 • zgrzewanie rezystancyjne, tarciowe (w tym Friction Stir Welding), ultradźwiękowe, lutozgrzewanie, zgrzewanie i spawanie tworzyw termoplastycznych
 • technologie pokrewne: stabilizacja wibracyjna, nagrzewania indukcyjnego

Oferujemy również:

USŁUGI B+R

Badania w nowoczesnych laboratoriach

Nasze laboratoria dysponują nowoczesnym i często innowacyjnym wyposażeniem, umożliwiającym odwzorowanie warunków przemysłowych, a także doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą.

Specjalistyczne laboratoria badawcze:

Nasi eksperci prowadzą badania z takich dziedzin jak:

 • badania właściwości termoplastycznych rud, spieku i grudek
 • badania właściwości rud, spieku i grudek w warunkach redukcyjnych
 • analizy termiczne TG/DTA i TG/DSC umożliwiające rejestrację zmian masy i występujących efektów energetycznych.

Grupa Badawcza Procesy Surowcowe 

 • Analizy numeryczne konstrukcji spawanych przy użyciu MES
 • Fizyczna symulacja procesów spawalniczych – symulator cykli cieplno-odkształceniowych
 • Badania przemian fazowych w warunkach spawalniczych

Zobacz szczegółowe informacje.

 • modelowanie przebiegu procesów metalurgicznych wytapiania, rafinacji i odlewania, w tym odlewania z dużym przechłodzeniem
 • symulacja wysokotemperaturowego walcowania wyrobów płaskich i długich
 • symulacja procesów obróbki cieplnoplastycznej / termomechanicznej

Grupa Badawcza Technologie Wytwarzania i Zastosowania Wyrobów

 • Skrócone i długotrwałe próby pełzania
 • Wyznaczanie wytrzymałości na pełzanie i prędkości pełzania w temperaturze od 500 do 1100°C
 • Wyznaczanie trwałości resztkowej, resztkowej trwałości rozporządzalnej oraz czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji materiałów i złącz spawanych po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania
 • Badania nieniszczące
 • Diagnostyczne badania materiałowe (metodami niszczącymi i nieniszczącymi) elementów ciśnieniowych urządzeń energetycznych po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania w celu oceny stanu mikrostruktury, uszkodzeń wewnętrznych oraz szacowania stopnia wyczerpania
 • Identyfikacja występujących procesów niszczenia i ustalanie przyczyn awarii elementów ciśnieniowych urządzeń energetycznych

Zobacz szczegółowe informacje.

Badania:

 • emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
 • ciśnienia akustycznego w zakresie hałasu słyszalnego
 • ciśnienia akustycznego w zakresie ultradźwięków
 • promieniowania optycznego łuku spawalniczego
 • materiałów dodatkowych i procesów spawalniczych pod względem emisji zanieczyszczeń.
 • stalowego i hutniczego: analizy surowców, żelazostopów, żeliwa, surówki i stali, odpadów metalurgicznych (żużli stalowniczych i wielkopiecowych oraz pyłów),
 • lotniczego i motoryzacyjnego: analizy stopów niklu, kobaltu i tytanu, stopów magnezu, glinu i miedzi oraz innych materiałów lotniczych, kontrola jakości katalizatorów samochodowych,
 • energetycznego: kontrola składu materiałów przeznaczonych na kotły nadkrytyczne oraz osadów powstających w instalacjach energetycznych, analiza biomasy i popiołów powstających z jej spalania.

Grupa Badawcza Chemia Analityczna

Termowizja, termografia, zdalne badania rozkładu pola temperaturowego, badanie stanu termalnego maszyn i urządzeń, lokalizacja ubytków ciepła, lokalizacja wycieków, diagnostyka instalacji grzewczych, badanie stanu izolacyjności agregatów przemysłowych, ocena stanu wyłożeń ogniotrwałych, badania termowizyjne w przemyśle maszynowym, hutnictwie, energetyce, budownictwie, medycynie etc.

Grupa Badawcza Procesy Surowcowe 

 • instrumentalna i klasyczna analiza składu chemicznego:
  • surowców mineralnych (rudy żelaza, chromu, manganu, glinu)
  • wyrobów hutniczych i odlewniczych (żelazostopy, surówka, żeliwo, stale)
  • odpadów przemysłowych (żużel, pyły, szlamy, złom)
  • stopów żelaza, niklu, kobaltu, tytanu, magnezu, aluminium, miedzi i cynku
  • zasypek odlewniczych, mas formierskich, topników spawalniczych
  • osadów z powierzchni rur kotłowych
  • materiałów ceramicznych i ogniotrwałych
  • zanieczyszczeń wód przemysłowych i gruntowych
 • analiza śladowych zawartości pierwiastków
 • wykonywanie izolatów i ich analiza
 • wykonywanie analiz zawartości azotu, tlenu i wodoru w stalach i stopach
 • wykonywanie metodą GD OES jakościowych i ilościowych analiz profilowych powłok (powłoki metaliczne, aluminidkowe pokrycia żaroodporne, warstwy azotkowe i tlenkowe na podłożu metalicznym)
 • jakościowa i ilościowa analiza zawartości związków organicznych (WWA, BTEX, PCB, PCDD, PCDF, PBB, PBDE)
 • badania wyrobów na zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/WE

Grupa Badawcza Chemia Analityczna

 • próby konstruktorskie, próby typu, próby wyrobu,
 • badania wg. programu badań zleconego przez klienta,
 • próby termiczne napędów i maszyn elektrycznych,
 • badania termowizyjne,
 • pomiary drgań i hałasu,
 • wyznaczanie charakterystyk obciążenia, map sprawności,
 • pomiary momentu obrotowego oraz wyznaczanie sprawności napędów i maszyn elektrycznych,
 • diagnostyka układu elektroizolacyjnego,
 • inne nietypowe badania.

Zajmujemy się nie tylko wykonywaniem modeli i prototypów maszyn projektowanych w instytucie, ale także produkcją małoseryjną prądnic, silników specjalnych z magnesami trwałymi, zespołów elektromaszynowych oraz elektronarzędzi.

Posiadamy nowoczesne zaplecze technologiczne oraz certyfikacje umożliwiające pracę w różnych dziedzinach przemysłu i nauki.

Dział Prototypów i Urządzeń Specjalnych

badania
produkty

Produkty

Projektowanie i wytwarzanie

Nasi eksperci zajmują się projektowaniem i wytwarzaniem między innymi:

 • Elektronicznych urządzeń spawalniczych
 • Maszyn i napędów elektrycznych
 • Certyfikowane materiały odniesienia
 • Technologii wytwarzania półwyrobów oraz finalnych wyrobów stalowych
 • Projektowaniem i modyfikacją składu chemicznego zaawansowanych materiałów inżynierskich
 • Projektowaniem i modyfikacją gatunków stali i stopów żelaza
 • Doborem i adaptacją wyrobów stalowych do wymaganych warunków przetwarzania i użytkowania: środki transportu, budownictwo, obronność, przetwórstwo metali, maszyny i urządzenia
 • Wytwarzaniem elektrycznych silników modelowych i prototypowych, obejmującym różnorodne napędy elektryczne, zwłaszcza te wykorzystywane w elektromobilności.
 • Wytwarzaniem maszyn elektrycznych przeznaczonych na potrzeby obronności.

SZKOLENIA

Uprawnienia honorowane na całym świecie

Dział Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego (SI) prowadzi szkolenie według programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW) i Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) oraz według programów własnych Instytutu, umożliwiających również kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących.

 • Personel spawalniczy
 • Personel z zakresu klejenia
 • Personel NDT
 • Personel ds. ochrony antykorozyjnej
 • Szkolenia dla przemysłu dot. energetyki jądrowej
szkolenie
certyfikacja

Certyfikacja

Autoryzacja Europejskiej Federacji Spawalniczej i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa

Spawanie jest procesem specjalnym, ponieważ złącza spawane wyrobów i konstrukcji spawanych, decydujące o bezpieczeństwie pracy oraz zagrożeniach dla ludzi i zwierząt, nie mogą być w pełni sprawdzone przez późniejsze kontrole i badania.

Wysoką jakość wyrobów i konstrukcji spawanych, uzyskiwaną w procesie produkcji, a zarazem poprawę konkurencyjności na międzynarodowym rynku zapewnią certyfikowane systemy zarządzania, procesy spawalnicze oraz certyfikowany personel.

 • Kwalifikowanie/certyfikacja personelu spawalniczego
 • Certyfikacja personelu badań nieniszczących
 • Certyfikacja systemów zarządzania jakością i systemów zarządzania jakością w spawalnictwie
 • Certyfikacja procesów spawania
 • Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji

EKSPERTYZY I DORADZTWO | USŁUGI

Nauka dla przemysłu

Nasi specjaliści oferują pomoc w rozwiązywaniu problemów wymagających szybkiego działania. 

Nasze wsparcie może obejmować: 

 • ocenę spawalności stali eksploatowanych konstrukcji dla potrzeb ich remontu
 • doradztwo w zakresie: technologii, kontroli i jakości wykonania konstrukcji spawanych
 • robotyzacja i mechanizacja procesów spawalniczych
 • opracowywanie założeń techniczno-technologicznych dla nowo projektowanych i modernizowanych urządzeń i linii technologicznych
 • dobór i adaptacja wyrobów stalowych do wymaganych warunków przetwarzania i użytkowania
 • określenie przyczyn awarii maszyn elektrycznych i ustalenie rozwiązań technicznych zapobiegających tym awariom
 • sprawdzenie prawidłowości doboru silnika do danego urządzenia napędzanego
 • ekspertyzy i opinie techniczne dot. stanu technicznego maszyn elektrycznych
 • określenie przyczyn powstawania wad w wyrobach stalowych
 • określenie przyczyn wystąpienia korozji lub przyspieszonej korozji elementów stalowych
 • analiza jakości i przydatności eksploatacyjnej konstrukcji spawanych
 • usługi stabilizacji wibracyjnej
 • precyzyjne i szybkie cięcie laserem
 • gięcie detali na prasie hydraulicznej
 • inne zagadnienia uzgodnione z klientem
ekspertyzy

W CZYM jeszcze się specjalizujemy?

Nasza oferta obejmuje również

NUMERYCZNE I FIZYCZNE SYMULACJE PROCESÓW SPAWALNICZYCH

Usługi w zakresie wsparcia projektowania konstrukcji spawanych przy użyciu modelowania numerycznego metodą elementów skończonych (MES). Pozwala to między innymi zweryfikować poprawność przygotowanego projektu i optymalizację konstrukcji spawanej przed realizacją, a także wspomaga proces badania przyczyn nieprawidłowości.

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Projektujemy i wytwarzamy energooszczędne silniki z magnesami trwałymi stosowane do napędów pojazdów elektrycznych (samochody, autobusy itp.), energooszczędne elektryczne silniki dla napędów metra i lokomotyw, silniki przeciwwybuchowe dla górnictwa oraz przepompowni gazu i ropy.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Projektujemy i wytwarzamy generatory z magnesami trwałymi dla odnawialnych źródeł energii OZE (elektrownie wiatrowe, hydroelektrownie).

EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

System doradczy i-EkoSpawanie to innowacyjne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w aspekcie bezpieczeństwa pracy w procesach produkcyjnych oraz wspomagające obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń do środowiska pracy w procesie spawania i procesów pokrewnych.

MASZYNY DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH

Projektujemy i wytwarzamy silniki elektryczne specjalnego przeznaczenia (np. dla przemysłu lotniczego, maszynowego, stoczniowego, obronności) i inne.

DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZA I SPRZEDAŻ​

Realizujemy proces wytwórczy i sprzedaż w zakresie silników, prądnic i maszyn specjalnego zastosowania, silników trakcyjnych z magnesami trwałymi, silników indukcyjnych oraz z magnesami trwałymi do zastosowań górniczych, prądnic z magnesami trwałymi do OZE, silników i prądnic o konstrukcji tarczowej, z cewkami skupionymi oraz z wirnikiem zewnętrznym, silników asynchronicznych (indukcyjnych) o różnych konstrukcjach, silników i prądnic prądu stałego, zespołów elektromaszynowych, zespołów badawczych i dydaktycznych, silników, prądnic i maszyn dedykowanych do danego rozwiązania konstrukcyjnego.

Nie ma czasu do stracenia

Ok, zaczynamy?