Informatyczna Platforma Spawalnicza (IPS)

Informatyczna Platforma Spawalnicza (IPS)

IPS powstała na bazie doświadczeń SPAWCITY i  jest obecnie jedynym znanym rozwiązaniem w sposób kompleksowy obejmującym szkolenie, certyfikację personelu i dostęp do kwalifikacji oraz bazy wiedzy spawalniczej. 

Opracowanie i wprowadzenie IPS ułatwiły dwa projekty informatyczne realizowane w Dziale Informatyki Instytutu:

Informacje o projekcie

Tytuł projektu:
„System informacji i komunikacji w zakresie edukacji personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw branży spawalniczej”

Realizowany w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR, Działanie 2.6 pt. „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach

Strona projektu:
www.spawcity.is.gliwice.pl (SPAWCITY)


Źródła finansowania projektu:
Europejski fundusz Społeczny – 75 %
Budżet państwa – 25 %


Okres realizacji projektu: 1.04.06 – 31.03.2008r.


Koordynator projektu: mgr inż. Adam Pilarczyk
Tel.: 032/231-00-11 wewn. 209
e-mail: adam.pilarczyk@git.lukasiewicz.gov.pl


Cel Projektu
Celem projektu jest rozwój wiedzy i kwalifikacji personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących, mających wpływ na innowacyjność i konkurencyjność produkcji przedsiębiorstw branży spawalniczej. Cel zostanie zrealizowany poprzez ułatwienie dostępu do informacji o wymaganiach europejskich i międzynarodowych w zakresie edukacji wymienionego personelu.


System ten obejmuje:

 • bazę danych Dyrektyw, norm zharmonizowanych, wytycznych oraz norm wyrobu w części dotyczącej szkolenia i kwalifikowania personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących.
 • bazę danych jednostek i form edukacji dostosowanych do wymagań międzynarodowych
 • zintegrowany system „Ścieżek edukacji i certyfikacji”
 • system komunikacji poprzez internet zapewniający dostęp do sieci jednostek kształcących według wymagań międzynarodowych oraz ciągły rozwój wiedzy poprzez newslettery, pytania-odpowiedzi

Beneficjenci ostateczni projektu to przedsiębiorstwa działające w obszarze przetwarzania materiałów, w tym zaawansowanych, inżynierii materiałowej, energetyki, pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep, metalowych wyrobów gotowych ochrony środowiska, maszyn i urządzeń.


Uzasadnienie realizacji projektu
Spawanie jest procesem specjalnym, wymagającym ścisłego przestrzegania ostrych przepisów i procedur postępowania. Wymagane są udokumentowane odnawiane kwalifikacje personelu. Wymagania te są zróżnicowane w zależności od przeznaczenia i poziomu bezpieczeństwa konstrukcji. Duża ilość warunków, norm i wytycznych dotyczących personelu spawalniczego oraz personelu badań nieniszczących powoduje, że firmy, szczególnie te z grupy MSP, są zagubione i nie wiedzą co mają robić, aby sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku.
Kolejną kwestią uzasadniającą celowość realizacji projektu to powiązanie dotychczasowych kwalifikacji personelu spawalniczego personelu badań nieniszczących z nowym systemem. Część posiadanych już kwalifikacji jest uznawana przez nowy system edukacji i dana osoba może rozpocząć kształcenie w nowym systemie nie od początku, ale od określonego modułu. Dla wielu firm, są to zagadnienia nowe i trudne do usystematyzowania. Przewidziany do realizacji projekt określi działania „krok po kroku”, jakie mają podejmować przedsiębiorstwa branży spawalniczej na terenie całego kraju, aby spełnić europejskie i międzynarodowe wymagania w zakresie kwalifikacji personelu spawalniczego i personelu badan nieniszczących.


Zakładane rezultaty projektu
Rezultaty „twarde” obejmują:

 • bazę danych Dyrektyw UE, norm zharmonizowanych, wytycznych oraz norm wyrobu zawierających wymagania w zakresie szkolenia i kwalifikowania personelu spawalniczego,
 • bazę danych jednostek i form edukacji w zakresie szkolenia personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących odpowiadających wymaganiom europejskim i międzynarodowym
 • zintegrowany system ścieżek edukacji i certyfikacji w zakresie personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących „
 • internetowe centrum kontaktowe oraz serwis www.

Rezultaty miękkie obejmują:

 • wzrost poziomu wiedzy oraz motywacji do inwestycji w edukację personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących właścicieli przedsiębiorstw branży spawalniczej, w tym szczególnie MSP
 • wzrost poziomu kwalifikacji personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wytwarzanych przez nie wyrobów spawanych na rynku krajowym i rynku międzynarodowym
 • zwiększenie umiejętności korzystania z technik informatycznych

Wymienione rezultaty stanowią wartość dodaną projektu. Rozwój społeczeństwa informacyjnego nastąpi w wyniku wdrożenia specjalistycznego oprogramowania, umożliwiającego tworzenie baz danych i utrzymywanie serwisu informacyjnego oraz zarządzającego monitorującego jego działanie.

Dyrektywy UE, normy zharmonizowane, wytyczne oraz normy wyrobu

 

nstytut Spawalnictwa współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi w zakresie opracowywania i ustanawiania norm dotyczących spawalnictwa.

W Instytucie znajduje się sekretariat Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

 • KT – 165 „Spawanie i procesy pokrewne”

W Instytucie Spawalnictwa jest udzielana informacja w zakresie norm spawalniczych dotycząca ich aktualności, zastąpień i wdrożeń.

Teksty dyrektyw i norm zharmonizowanych znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Jednostki i formy edukacji Ośrodków Szkoleniowych

 • Ośrodki Szkolenia Personelu Spawalniczego zatwierdzone przez Authorised National Body (Autoryzowaną Organizację Krajową)
   
 • Ośrodki Szkolenia Personelu Spawalniczego zatwierdzone przez Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa (Atestowane Ośrodki Szkolenia)

Prasa

Informacje o projekcie zostały zamieszczone w następujących czasopismach:

 • Konstrukcje Stalowe
 • Fakty – Magazyn Gospodarczy
 • Stal Metale & Nowe Technologie
 • Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

Informacje o projekcie zostały zamieszczone na następujących stronach internetowych:

 • Instytut Spawalnictwa
 • szkolenia.com.pl
 • metale.org
 • narzedziownia.org
 • spawalnictwo.com.pl
 • 4metal.pl

Informacje o projekcie

POIG 2007-2013
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

POIG.02.03.00-00-003/10
„Informatyczna platforma spawalnicza wiedzy i potencjału naukowo-badawczego wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa”
Czas realizacji: od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Informatyczna Platforma Spawalnicza (IPS) stworzona została w celu zapewnienia spawalniczemu środowisku naukowemu stałego i bezpiecznego dostępu do zgromadzonych informacji w bazach danych poprzez sieć Internet.

W ramach projektu stworzone zostały systemy informatyczne, ułatwiające komunikację pomiędzy beneficjentami ostatecznymi projektu, a także bazy danych: prac badawczych i rozwiązań technologicznych, potrzeb technologicznych przedsiębiorstw i jednostek naukowych, potencjału badawczego jednostek naukowych, materiałów konstrukcyjnych, badań zmęczeniowych oraz baza danych w zakresie inżynierii środowiska w spawalnictwie.

Dzięki IPS udostępniona została bezpieczna łączność w trybie on-line z akredytowanymi bądź atestowanymi przez Instytut Spawalnictwa ośrodkami szkoleniowymi rozmieszczonymi w całej Polsce. Wprowadzony został nowy standard korzystania z informacji i danych, umożliwiający z jednej strony dostęp na bieżąco do zasobów baz danych, a z drugiej skrócenie czasu wymiany dokumentów.

IPS umożliwia gromadzenie i udostępnianie informacji o potencjale badawczym krajowych i zagranicznych jednostek naukowych oraz innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych opracowanych w tych jednostkach i tym samym zapewnia nowoczesną komunikację pomiędzy twórcami innowacji i użytkownikami spawalnictwa.