Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Informacje ogólne

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.

 • Data publikacji strony internetowej: styczeń 2023
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.03.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności wymieniono poniżej.

Zamieszczone na stronie pliki w formie PDF, DOC, EXCEL nie są dostępne cyfrowo w całości lub występują jako skany dokumentów,
na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna oraz Centrum Badań Materiałów i Centrum Technologii Metalurgicznych

Dane teleadresowe: ul. K. Miarki 12-14 | 44-100 Gliwice

Centrum Spawalnictwa:

Dane teleadresowe: ul. Błogosławionego Czesława 16-18 | 44-100 Gliwice

 • Wejście do budynku od ul. Błogosławionego Czesława 16-18, monitorowane przez ochronę i Punkt Informacji
 • Obiekt chroniony całodobowo
 • Parkingi dostępne dla pracowników i gości (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych)
 • Na terenie obiektów brak wind i udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 • Brak osoby posługującej się językiem migowym
 • Brak możliwości wstępu z psem asystującym
 • W Punkcie Informacji dostępny jest defibrylator

Centrum Napędów i Maszyn Elektrycznych

 • Siedziba Główna: Al. Roździeńskiego 188 | 40-203 Katowice
 • Biuro Konstrukcyjne, Laboratorium Maszyn Elektrycznych, Zakład Wdrożeniowy: ul. Moniuszki 29 | 41-209 Sosnowiec