Polityka prywatności

Polityka prywatności i RODO

Ochrona danych osobowych

Czytając informacje zawarte na naszych stronach, pozostają Państwo anonimowi.

Zbieramy jedynie informacje o ilości osób odwiedzających poszczególne strony. Do tego celu wykorzystywany jest mechanizm cookies, czyli tzw. ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerach.

W logach serwerów przechowujemy informacje o połączeniu zawierające adres IP, czas wystąpienia połączenia, nazwę przeglądarki. Informacje te zbierane są w celu zabezpieczenia serwera i przechowywanych na nim danych przed atakami cyberprzestępców. Informacje te nie są przetwarzane w żadnym innym celu, a także przekazywane do innych podmiotów. Traktujemy je jako dane anonimowe.

Usługi, w których wymagane jest podanie danych osobowych

Dane osobowe są podawane przy wysyłaniu formularza kontaktowego. Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, 44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki 12-14, tel. +48 32 23 45 205, fax +48 32 23 45 300, e-mail: sekretariat@git.lukasiewicz.gov.pl. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@git.lukasiewicz.gov.pl. Dane osobowe umieszczone w formularzu kontaktowym przetwarzane są wyłącznie od osób pełnoletnich w celu obsługi przesłanej wiadomości, w tym w szczególności udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Dane przetwarzane są wyłącznie przez Administratora i nie są przekazywane do innych podmiotów (podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art.6 ust 1. lit. a) . Niepodanie alternatywnej formy kontaktu (telefon, e-mail) będzie skutkowało tym, że w przypadku kłopotów z podanym medium komunikacyjnym, Administrator zaniecha dalszego przetwarzania i nie udzieli żądanej informacji. Niepodanie nazwy firmy będzie skutkowało tym, że w przypadku problemów komunikacyjnych, Administrator nie będzie podejmował innych kroków w celu nawiązania kontaktu (w tym między innymi próby nawiązania kontaktu poprzez dane kontaktowe firmy zawarte na jej stronie internetowej). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obsługi zgłoszenia, nie dłużej niż przez miesiąc po ustaniu kontaktu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, będąc administratorem powyższych danych osobowych, informuje osobę, której dane są przetwarzane:

 • o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 • o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może realizować ustawowe prawa wykorzystując te same media kontaktowe, które podała wypełniając formularz (e-mail lub telefon), poprzez wypełnienie formularza kontaktowego tymi samymi danymi, które podała wcześniej, listownie kierując na adres siedziby Administratora lub osobiście w siedzibie Administratora w dni robocze od 8:00 do 14:00, podając swoje imię i nazwisko, a także informację, czego dotyczył temat zgłoszenia. W przypadku wątpliwości, co do tożsamości osoby, Administrator może się skontaktować, celem upewnienia się, że z żądaniem występuje osoba, której dane osobowe są przetwarzane.

Usługi, w których wymagane jest włączona obsługa cookies

Cookies muszą być włączone podczas korzystania z wewnętrznej części serwisu, dostępnej po zalogowaniu.

Ochrona danych

W bardzo poważny sposób traktujemy bezpieczeństwo komputerów w sieci lokalnej. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą klientów są przeszkolone pod kątem bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Państwa adresy e-mail oraz pozostałe dane są wykorzystywane jedynie do kontaktu z Państwem w ramach obsługi handlowej oraz bieżącej komunikacji z Instytutem.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji

Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z Art. 13 oraz Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, 44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki 12-14, tel. +48 32 2345 205, fax +48 322345 300, e-mail: sekretariat@git.lukasiewicz.gov.pl.

Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, mgr inż. Paweł Gabriel, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@git.lukasiewicz.gov.pl.

Instytut przetwarza Państwa dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, stanowiska, miejsca pracy, a także prowadzonej korespondencji w celu nawiązania współpracy, kontaktów handlowych, realizacji wspólnych zadań, umów lub w związku z chęcią zawarcia umowy czy w celu realizacji obowiązków ustawowych. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu zabezpieczenia przyszłych roszczeń, a także w przypadku przewidywanej potrzeby kontaktu biznesowego w niedalekiej przyszłości.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od charakteru prowadzonej korespondencji, jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z wypełnieniem formularza na stronie internetowej Instytutu lub skierowaniem korespondencji na adres e-mail należący do Instytutu (Art. 6 ust. 1 lit. a),
 • zawarcie, realizacja umowy z Panią/Panem lub podjęte na Pani/Pana żądanie bądź czynności zmierzające do zawarcia umowy (Art. 6. ust. 1 lit. b),
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c),
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (Art. 6. ust. 1 lit. f).

Dane osobowe przetwarzane przez Instytut nie są przekazywane innym administratorom, chyba że:

 • indywidualnie poinformowano Panią/Pana o takiej możliwości,
 • korespondencja obejmuje więcej osób i przy operacjach typu „odpowiedz wszystkim” dane są przekazywane do uczestników takiej korespondencji; uczestnik korespondencji ma prawo zastrzec sobie możliwość nieprzekazywania jego danych w tego typu operacjach.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji w określonej sprawie, obowiązywania umowy, okres wynikający z odrębnych przepisów. Dłużej przechowuje się dane tylko w uzasadnionych przypadkach, np. potrzeby nawiązania ponownego kontaktu lub na czas zabezpieczenia roszczeń.

W zależności od celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być wymagane do zawarcia umowy lub jej realizacji, lub wypełnienia wymogu ustawowego, a niepodanie ich może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub realizacji umowy bądź wypełnienia obowiązku ustawowego, a w konsekwencji realizacji Pani/Pana praw.

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny, a także nie jest dokonywane w oparciu o nie profilowanie.

Jeśli nie pozyskano Państwa danych osobowych w sposób bezpośredni, Państwa dane osobowe – kontaktowe mogły zostać pozyskane z publicznie dostępnych źródeł (firmowej strony internetowej, portalu internetowego, folderu reklamowego, itp.) lub od innego partnera biznesowego.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie to dobywa się na podstawie wyrażonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.