Działalność wydawnicza

Działalność wydawnicza

Działalność wydawnicza

Materials Science and Welding Technologies

Technologie Materiałowe i Spawalnicze

ISSN 2956-9273

1 stycznia 2023 roku Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa stał się częścią Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego. Pociąga to za sobą transformację „Biuletynu Instytutu Spawalnictwa”, która uwzględnia charakterystykę nowo powstałej jednostki, obejmując swoim profilem znacznie szersze spektrum działalności badawczej.

W czasopiśmie publikowane są artykuły zarówno z dziedziny spawalnictwa, jak i inżynierii materiałowej, metaloznawstwa, inżynierii lądowej i transportu, energetyki, automatyki, elektroniki i elektrotechniki.

Czasopismo „Materials Science and Welding Technologies” to interdyscyplinarna platforma prezentacji wyników badań naukowców nie tylko z dziedziny spawalnictwa, ale także szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, w tym metalurgii żelaza i stali.

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

Bulletin of the Institute of Welding

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa (BIS) ukazywał się od 1957 r. do końca 2023 r. 

Czasopismo indeksowane w BazTech oraz ICI World Master List.

Archiwum elektronicznej wersji Biuletynu – „e-BIS” (bulletin.is.gliwice.pl). Zawierające tłumaczone na język angielski artykuły o charakterze naukowym. Wszystkie artykuły w e-Biuletynie oznaczone są cyfrowym identyfikatorem DOI.

W Biuletynie Instytutu Spawalnictwa publikowane były oryginalne, recenzowane artykuły naukowe i techniczne z dziedziny spawalnictwa i dziedzin pokrewnych.

Na łamach BIS znajdowały się również informacje o:

  • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych
  • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Normach Polskich oraz Europejskich
  • wydarzeniach z życia firm działających w dziedzinie spawalnictwa
  • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa według zasad Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej
  • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych
  • nowych książkach o tematyce spawalniczej.

Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe

Czasopismo redagowane jest i wydawane cyklicznie od roku 1966. Wydawnictwo kierowane jest do reprezentantów świata maszyn i napędów elektrycznych, prezentuje szereg zagadnień oraz problemów występujących podczas projektowania, konstruowania, produkcji oraz eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych.

Czasopismo jest indeksowane w BazTech oraz ICI World Master List, a także w Międzynarodowej Bazie Index Copernicus International i w Międzynarodowej Bazie Bibliograficzno-Abstraktowej INSPEC.

Czasopismo kierowane jest do reprezentantów świata maszyn i napędów elektrycznych, prezentuje szereg zagadnień oraz problemów występujących podczas projektowania, konstruowania, produkcji oraz eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych. „Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe” są doskonałym miejscem do publikacji doświadczeń z eksploatacji maszyn elektrycznych, a także do przedstawienia najnowszych wyników badań i wdrożeń prac badawczo-rozwojowych oraz naukowych z dziedziny napędu elektrycznego. W czasopiśmie omawiane są zagadnienia dotyczące silników elektrycznych, zespołów napędowych, jak również kompletnych aplikacji wykorzystujących napęd elektryczny.

Referaty publikowane w ME-ZP przyjmowane są do druku na podstawie recenzji dokonywanej przez członków Rady Naukowej. Aktualnie w przypadku kwartalnika „Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe” stosowany jest model „pojedynczej ślepej recenzji”, gdzie recenzenci znają tożsamość autora, natomiast nazwiska i imiona recenzentów nie są dostępne autorom.

Wydawnictwo zarejestrowane jest w Sądzie Okręgowym w Katowicach, a tym samym wpisane do rejestru dzienników i czasopism. Posiada stały tytuł, nazwę wydawcy, siedzibę i adres redakcji oraz wydawcy, dane redaktora naczelnego, częstotliwość ukazywania się. Każdy kolejno wydawany egzemplarz zawiera oznaczenie numeru.

Kwartalnik posiada numer ISSN (przydzielony do każdego nośnika czasopisma (w wersji drukowanej oraz e-ISSN – dla wersji elektronicznej). Instytut jako wydawca regularnie przekazuje uprawnionym bibliotekom (wskazanym w Ustawie i Rozporządzeniu) egzemplarze obowiązkowe niezwłocznie po ich opublikowaniu.

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza

Kwartalnik Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, wydawany od 1949 roku, publikował wyniki prac badawczych z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej, chemii, ochrony środowiska oraz zarządzania w hutnictwie żelaza i stali.

Czasopismo jest indeksowane w BazTech oraz ICI World Master List.

Począwszy od 2019 roku, kwartalnik zmienił nazwę na Journal of Metallic Materials.

Journal of Metallic Materials

Począwszy od 2019 roku, kwartalnik Prace Instytutu Metalurgii Żelaza wydawany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica zmienił nazwę na Journal of Metallic Materials.

Czasopismo jest indeksowane w BazTech oraz ICI World Master List.

Zeszyt nr 3-4/2022 „Journal of Metallic Materials” jest ostatnim wydaniem naszego kwartalnika.

Kwartalnik publikuje wyniki prac badawczych z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej, chemii, ochrony środowiska oraz zarządzania w hutnictwie żelaza i stali. Publikacje obejmują zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii, nowych materiałów i wyrobów hutniczych wdrażanych w krajowym przemyśle, jak również problematykę restrukturyzacji i przekształceń hutnictwa w Polsce i w świecie.

W Journal of Metallic Materials ukazują się wyniki prac badawczych pracowników ŁUKASIEWICZ – IMŻ oraz prace autorów z innych jednostek badawczych.

Wytyczne i Skrypty Szkoleniowe

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa prowadzi działalność wydawniczą oferując:

  • Wytyczne – wydawnictwa dotyczące programów szkolenia, napraw itp.
  • Skrypty szkoleniowe