Kwalifikowanie zakładów

Kwalifikowanie zakładów

Odpowiedzialne konstrukcje spawane powinny być wykonywane przez zakłady reprezentujące wysoki poziom techniczny w zakresie wyposażenia spawalniczego i zaszeregowane do odpowiedniej grupy zgodnie z normą PN-M-69009.

Odpowiedzialne konstrukcje spawane powinny być wykonywane przez zakłady reprezentujące wysoki poziom techniczny w zakresie wyposażenia spawalniczego i zaszeregowane do odpowiedniej grupy zgodnie z normą PN-M-69009.

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, na wniosek zakładów przemysłowych, po przeprowadzeniu wizytacji i stwierdzeniu, że zakład spełnia wymagania ustalone normą PN-M-69009 wydaje Świadectwo Kwalifikacyjne upoważniające zakład do wykonywania konstrukcji spawanych odpowiedniej klasy określonej normą PN-M-69000 lub PN-M-69000 i PN-B-06200.

Wydając świadectwo kwalifikacyjne Instytut stwierdza, że warunki zakładu i kwalifikacje jego personelu gwarantują odpowiednią jakość wytwarzanych wyrobów i konstrukcji spawanych.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE podnosi rangę zakładu i zwiększa konkurencyjność jego wyrobów na rynku. Ułatwia uzyskiwanie zezwoleń towarzystw zagranicznych oraz niektórych urzędów krajowych na wykonywanie robót spawalniczych oraz uzyskiwanie zamówień.

Zakłady zainteresowane uzyskaniem ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO mogą uzyskać szczegółowe informacje w Dziale Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego (SI) – p. mgr inż. Sławomir Sikora (slawomir.sikora@git.lukasiewicz.gov.pl).

W nawiązaniu do pojawiających się dyskusji dotyczących kwalifikowania zakładów przemysłowych wykonujących konstrukcje stalowe, należy wyjaśnić, że według polskiego prawodawstwa, w pewnych przypadkach nadal obowiązują normy PN-B, pomimo nadania tym normom statusu norm wycofanych.

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2285) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie„, projektowanie konstrukcji budowlanych w Polsce winno odbywać się w oparciu o normy wprowadzające tzw. Eurokody (PN-EN 1990).

Jednocześnie z dniem wejścia w życie Rozporządzenia (1 styczeń 2018), wprowadzony został okres przejściowy, w którym można projektować konstrukcje budowlane także na podstawie Polskich Norm (mających od 1 kwietnia 2010r. status norm wycofanych).

Projektowanie i wykonawstwo spawanych konstrukcji budowlanych może odbywać się w oparciu o normy (PN-B) jeżeli:

„(…) W przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz dla którego przed dniem 1 stycznia 2020r.:

  1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na  budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
  2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  3. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego (…).

Na wniosek inwestora lub projektanta, w okresie przejściowym na podstawie obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 (Dz. U. z 2015r. poz.1422) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), podstawą wykonania projektu budowlanego mogą być zarówno normy aktualne (Eurokody), jak i wycofane (PN-B).

Załącznik nr 1 obwieszczenia, wymienia normę PN-B-03200:1990 „Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie”, jako normę obowiązującą.

Natomiast norma ta jest powołana w normie PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane – warunki wykonania i odbioru”.

Z kolei PN-B-06200:2002 powołuje się na normę PN-M-69009:1987 Spawalnictwo – Zakłady stosujące procesy spawalnicze – Podział.

W konsekwencji zapisów zamieszczonych w wymienionych aktach prawnych i normatywnych, prowadzenie procesu kwalifikacji zakładów przemysłowych i wydawanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO jest jak najbardziej ważne i aktualne.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, na wniosek zakładów przemysłowych, po przeprowadzeniu wizytacji i stwierdzeniu, że zakład spełnia wymagania ustalone normą PN-M-69009 wydaje ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE upoważniające zakład do wykonywania konstrukcji spawanych odpowiedniej klasy określonej normą PN-M-69008 z możliwością  rozszerzenia o uprawnienia według normy PN-B-06200.

Podsumowując, informujemy, że norma PN-M-69009 jest aktualna, obowiązująca i stosowana.