Akredytowane Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS)

Akredytowane Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS)

Akredytowane Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS)

Akredytowane Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS)

LBS ma wdrożony system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Laboratorium LBS posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AB 042, uznania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) nr LBU-062/07-21, Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) nr 042 2015L (Jednostka Notyfikowana, Jednostka Certyfikowana) oraz nr TDT-UL-2/19 (Jednostka Inspekcyjne).

Laboratorium wykonuje badania dla potrzeb certyfikacji, odbiorów i dopuszczeń:

 • czynników materiałowych i technologicznych, wpływających na własności wyrobów wytwarzanych za pomocą technik spawalniczych
 • właściwości wyrobów wytwarzanych za pomocą technik spawalniczych w zakresie umożliwiającym ocenę tych wyrobów

Głównymi obiektami badań są:

 • materiały podstawowe do spajania (metale i ich stopy, wyroby hutnicze oraz półfabrykaty wykonane przez przeróbkę plastyczną)
 • połączenia spajane metali, stopów metali oraz tworzyw termoplastycznych (fragmenty, wycinki większych konstrukcji, podzespoły lub elementy wykonane za pomocą spawalniczych technik spajania)

Laboratoria badawcze

Laboratorium Badań Niszczących

Kierownik badań: mgr inż. Piotr Gotkowski

Laboratorium Badań Nieniszczących

Kierownik badań: dr inż. Łukasz Rawicki

Laboratorium Przygotowania Próbek

Kierownik badań: mgr inż. Sławomir Sikora

W Laboratorium wykonywane są badania:

 • nieniszczące (VT, PT, MT, RT i UT)
 • mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, ścinanie, zginanie, udarność, twardość, skłonność do tworzenia pęknięć lamelarnych, podatność na obciążenia cykliczne)
 • metalograficzne (makro- i mikroskopowe)

Badania prowadzone są według metod znormalizowanych, zawartych w normach krajowych (PN), regionalnych (EN) lub międzynarodowych (ISO, IEC).

Laboratoria wchodzące w skład LBS są wyposażone w nowoczesną aparaturę, między innymi:

 • maszyny wytrzymałościowe: firmy INSTRON typu 4210 (o maksymalnym zakresie obciążeń 600 kN), INSTRON typu M-1115 (o maksymalnym zakresie obciążeń 100 kN), MTS 810 (o maksymalnym zakresie obciążeń 1000 kN), MTS Series C60 (600 kN) i MTS Series C45 (100 kN)
 • młot wahadłowy firmy AMSLER typu RKP-300 do prób udarności, o maksymalnej energii zniszczenia 300 J, z mechanicznym podnoszeniem wahadła
 • twardościomierze: Brickers 220, HPO-250, Zwick oraz KB50BYZ-FA
 • optyczny mikroskop metalograficzny: typu MeF4M firmy LEICA oraz mikroskop metalograficzny NIKON Eclipse MA-200
 • aparaty rentgenowskie: typu ERESCO 200MF i 65MF 3
 • defektoskopy magnetyczne: PORTAFLUX 2000 i UNIFLUX
 • luksomierze: LX-1330 oraz LX-1010B
 • aparat ultradźwiękowy typu EPOCH 600.

Laboratorium gwarantuje zapewnienie ochrony praw własności Klienta (patenty, wzory użytkowe, wzory zdobnicze, prawa autorskie i prawa pokrewne) oraz zachowanie poufności informacji o prowadzeniu badań, przedmiocie badań i jego rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych, recepturowych oraz o wynikach badań.