Certyfikacja

Certyfikacja

Świadectwa certyfikujące potwierdzają zgodność
systemów zarządzania jakością z normami odniesienia,
wysoki poziom kwalifikacji personelu spawalniczego
i personelu przeprowadzającego badania i kontrole
oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów.

Certyfikaty ułatwiają Państwu zdobycie klienta.

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, Departament Kwalifikowania i Certyfikowania jest jednostką kwalifikującą i certyfikującą:

 • systemy zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001: 2015 i systemów zarządzania jakością w spawalnictwie wg wymagań norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09 oraz wg systemu EWF EN ISO 3834
 • personel spawalniczy (Instytut wydaje niżej wyszczególnione dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej i poza Europą: Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik (I/EWE), Międzynarodowy/Europejski Technolog Spawalnik (I/EWT), Międzynarodowy Inspektor Spawalnik (IWI-P), Międzynarodowy/Europejski Mistrz Spawalnik (I/EWS), Międzynarodowy/Europejski Instruktor Spawalniczy (I/EWP), Europejski Spawacz (EW)
 • personel badań nieniszczących wg normy PN-EN ISO 9712 w metodach badań: wizualnej, penetracyjnej, magnetyczno-proszkowej, radiograficznej i ultradźwiękowej
 • procesy spawalnicze. Celem certyfikacji procesów spawania jest potwierdzenie, że procesy te spełniają wymagania jakościowe według norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09 i PN-EN ISO 3834-4:2021-09 oraz wymagania Systemu IIW/EWF EN ISO 3834.
 • Zakładową Kontrolę Produkcji dla producentów i projektantów konstrukcji stalowych i aluminiowych wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych według normy PN-EN 1090

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, Departament Kwalifikowania i Certyfikowania wydzielony organizacyjnie w strukturze Instytutu jest:

 • akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie certyfikowania procesów spawalniczych, systemów zarządzania jakością, systemów zakładowej kontroli produkcji, personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących
 • autoryzowany przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF) w zakresie kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego oraz certyfikowania procesów spawalniczych
 • autoryzowany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) w zakresie kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego oraz certyfikowania procesów spawalniczych.

Osoby dyplomowane i certyfikowane w Instytucie uzyskują uprawnienia, które zgodnie z zasadami ww. międzynarodowych organizacji oraz stosowanych w ramach akredytacji PCA norm międzynarodowych są wzajemnie uznawane w Polsce i w świecie. Uprawnienia wydane przez Instytut umożliwiają firmom działającym w obszarze produkcji spawalniczej znalezienie uznania w świecie, co z kolei przekłada się na wzrost szans i konkurencyjność w zdobywaniu kontraktów i projektów.

Ogłoszenia:

Zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi PCA, certyfikacja obejmująca potwierdzenie kompetencji, która jest działalnością Jednostki jako Uznanej Trzeciej Strony dla wymagań Dyrektywy 2014/68/UE (PED) i która nie jest akredytowana, nie może być opatrzona symbolem akredytacji PCA.

W związku z tym, dotychczas wydane certyfikaty/świadectwa opatrzone symbolem akredytacji obejmujące również zakres spełnienia wymagań dla Dyrektywy 2014/68/UE, przy ich odnowieniu zostaną zastąpione dwoma dokumentami, z których jeden (z symbolem akredytacji) będzie certyfikatem/świadectwem obejmującym akredytowany zakres, a drugi (bez symbolu akredytacji) będzie dotyczył tylko uprawnienia wydanego przez Jednostkę jako Uznana Trzecia Strona dla wymagań Dyrektywy 2014/68/UE.

Dokumentami wydanymi w procesie ponownej certyfikacji są certyfikat i umowa do certyfikatu. Dział Ośrodek Certyfikacji wystawia certyfikat w terminie do 6 tygodni po dostarczeniu przez kandydata pełnej wymaganej, po jej pozytywnej ocenie oraz po podjętej decyzji o wydaniu certyfikatu, której data jest początkiem ważności certyfikacji.

Wymagana dokumentacja do ponownej certyfikacji, celem utrzymania ciągłości jej ważności, musi być złożona w ciągu 3 miesięcy przed upływem daty ważności certyfikatu. Przekroczenie ww. daty powoduje utratę ciągłości okresu ważności certyfikatu.

Zaleca się, aby wymaganą dokumentację złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed upływem ważności certyfikatu.

Decyzją Ośrodka, w szczególnych przypadkach, wniosek o ponowne wydanie certyfikatu, może być również uwzględniony po złożeniu wymaganej dokumentacji w okresie do 9 miesięcy po upływie ważności certyfikatu. Jednakże, w takim przypadku okres ważności certyfikacji nie obejmuje okresu od daty wygaśnięcia certyfikacji do daty ponownego wydania certyfikatu. Data zakończenia ważności certyfikacji nie ulega zmianie.

Po przekroczeniu terminu złożenia wniosku, wraz wymaganą dokumentacją, o ponowną certyfikację powyżej 9 miesięcy, posiadacz certyfikatu musi przystąpić do „rozmowy zawodowej” przeprowadzonej przez Zespół Oceniający Ośrodka. Certyfikat zostaje wtedy odnowiony na podstawie pozytywnego wyniku „rozmowy zawodowej” na nowy 3 letni okres ważności, który rozpoczyna się od daty podjęcia decyzji.

Dokumentami wydanymi w procesie ponownej certyfikacji są certyfikat i umowa do certyfikatu. Dział Ośrodek Certyfikacji wystawia certyfikat w terminie do 6 tygodni po dostarczeniu przez kandydata pełnej wymaganej dokumentacji, po jej pozytywnej ocenie oraz po podjętej decyzji o wydaniu certyfikatu, której data jest początkiem ważności certyfikacji.

Wymagana dokumentacja do ponownej certyfikacji, celem utrzymania ciągłości jej ważności, musi być złożona w ciągu 6 miesięcy przed upływem daty ważności certyfikatu. Przekroczenie ww. daty powoduje utratę ciągłości okresu ważności certyfikatu.

Zaleca się, aby wymaganą dokumentację złożyć najpóźniej 4 tygodnie przed upływem ważności certyfikatu.

Decyzją Działu Ośrodek Certyfikacji, w szczególnych przypadkach, kompletny wniosek o ponowne wydanie certyfikatu, może być również uwzględniony po jego złożeniu w terminie do 12 miesięcy po upływie ważności certyfikatu. Jednakże, w takim przypadku okres ważności certyfikacji nie obejmuje okresu od daty wygaśnięcia certyfikacji do daty ponownego wydania certyfikatu. Data zakończenia ważności certyfikacji pozostaje wówczas bez zmian.

Po przekroczeniu terminu złożenia wniosku wraz wymaganą dokumentacją o ponowną certyfikację po 5 latach (powyżej 12 miesięcy), posiadacz certyfikatu musi przystąpić do egzaminu recertyfikującego. Certyfikat zostaje wtedy odnowiony na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu recertyfikującego na nowy 5 letni okres ważności, który rozpoczyna się od daty podjęcia decyzji o jego odnowieniu.

W przypadku przekroczeniu terminu złożenia wniosku wraz wymaganą dokumentacją o recertyfikację po 10 latach (powyżej 12 miesięcy), posiadacz certyfikatu stopnia 1. i 2 musi przystąpić do egzaminów ogólnego, specjalistycznego i praktycznego, natomiast posiadacz certyfikatu stopnia 3. musi przystąpić do egzaminu w metodzie głównej na 3. stopień. Certyfikat zostaje wtedy odnowiony na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu na nowy 5 letni okres ważności, który rozpoczyna się od daty podjęcia decyzji o jego odnowieniu. Termin złożenia wniosku do 12 miesięcy obejmuje również udział w egzaminie recertyfikacyjnym.

Zmiany w formularzach:

 • Wniosek przystąpienia do kursu i uzyskania dyplomu EWF European Adhesive Bonder (EAB) (Formularz FP-02/13 – wydanie 10)
 • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu EWF European Adhesive Engineer (EAE) – Formularz FP-02/15 – Wydanie 04
 • Wniosek przystąpienia do kursu i uzyskania dyplomu EWF European Adhesive Specialist (EAS) (Formularz FP-02/15 – wydanie 09)
 • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania certyfikatu Europejskiego Spawacza/Zgrzewacza Tworzyw Sztucznych – CEPW (Formularz FP – 02/10 – wydanie 10)
 • Wniosek ponownej certyfikacji Europejskiego Spawacza/Zgrzewacza Tworzyw Sztucznych – CEPW (Formularz FP-88 – wydanie 9)
 • Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF w zakresie badań makroskopowych i mikroskopowych materiałów konstrukcyjnych oraz ich złączy spajanych (Formularz FP – 02/11 – wydanie 12)
 • Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF w zakresie obróbki cieplnej złączy spawanych (Formularz FP – 02/12 – wydanie 10)
 • Wniosek przystąpienia do Kursu / Egzaminu i Wydania Dyplomu Międzynarodowego / Europejskiego Inżyniera Spawalnika – I/EWE (Formularz FP – 02/1 – wydanie 16)
 • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Inspektora Spawalniczego I/EWI – B (Formularz FP – 02/1 – wydanie 14)
 • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Inspektora Spawalniczego I/EWI – C (Formularz FP – 02/1 – wydanie 14)
 • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Inspektora Spawalniczego I/EWI – S (Formularz FP – 02/1 – wydanie 14)
 • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Instruktora Spawalniczego – I/EWP (Formularz FP – 02/8 – wydanie 14)
 • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Mistrza Spawalnika – I/EWS (Formularz FP – 02/7 – wydanie 15)
 • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika – I/EWT wg posiadanego doświadczenia – „Droga Rozwoju Kariery” (Formularz FP-02/16 – wydanie 6)
 • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika – I/EWT (Formularz FP – 02/6 – wydanie 14)
 1. Zaświadczenie o zdolności widzenia dla personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 – Zaświadczenie o teście widzenia – Formularz FP-75 – wydanie 03
 2. Wniosek o wydanie pieczątki dotyczącej Europejskiego/Międzynarodowego Dyplomu/Certyfikatu Kompetencji – Formularz FP-99 – wydanie 03
 3. Opis procesy kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego – wydanie 24
 4. Wniosek o certyfikację personelu nadzoru spawalniczego (CI/EWE, CI/EWT, CI/EWS, CI/EWP) (wg dok. IAB 341/EWF 650) – Formularz FP-12 – wydanie 09
 5. Wniosek nadzoru – ponownej certyfikacji dla personelu nadzoru spawalniczego (CI/EWE, CI/EWT, CI/EWS, CI/EWP) (wg dok. IAB 341/EWF 650) – Formularz FP-13 – wydanie 13
 1. Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF Specjalisty Nadzorującego Spawanie Prętów Zbrojeniowych (Reinforcing Bars) (Formularz FP-02/17 – wydanie 04)
 2. Wniosek o certyfikację personelu badań nieniszczących wg normy PN-EN ISO 9712 (Formularz FP-46 – wydanie 21)
 3. Wniosek o certyfikację personelu nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich dla wymagań normy PN-EN 1090-2 (Formularz FP-02/14 – wydanie 08)
 4. Wniosek nadzoru – ponownego wydania certyfikatu personelu nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich dla wymagań normy PN-EN 1090-2 (Formularz FP-08 – wydanie 09)
 • Zasady egzaminowania personelu badań nieniszczący Formularz FO-26 – wydanie 03 – lipiec 2023
 • Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834 (Formularz FO-24 – wydanie 09)
 • Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 (Formularz FO-24 – wydanie 08)
 • Program Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących (Wytyczne: W-04/IS-70 – wydanie 13)
 • Opis uprawniania personelu wykonującego badania nieniszczące połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych zaliczonych do III i IV kategorii dla wymagań Dyrektywy 2014/68/UE (wydanie 02)
 • Program certyfikacji procesów spawania PCW1 – wydanie 3
 • Program certyfikacji ZKP PCZ1 – wydanie 2
 • Wymagania dotyczące ZKP dla wytwórców konstrukcji stalowych i aluminiowych – wydanie 5

Udostępnianie logo:

Systemy zarządzania jakością

Warunki korzystania ze znaku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny dla firm posiadających Certyfikat systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wg norm serii PN-EN ISO 3834/EN ISO 3834 i/lub systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001

Oświadczenia proszę przesyłać do Departamentu Kwalifikowania i Certyfikowania
e-mail: aleksandra.rachwal@git.lukasiewicz.gov.pl

Zakładowa Kontrola Produkcji

Warunki korzystania ze znaku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny dla firm posiadających Certyfikat zgodności procesów spawania z wymaganiami jakości w spawalnictwie

Oświadczenia proszę przesyłać do Departamentu Kwalifikowania i Certyfikowania
e-mail: krzysztof.stefaniszyn@git.lukasiewicz.gov.pl

Procesy spawania

Warunki korzystania ze znaku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny dla firm posiadających Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Oświadczenia proszę przesyłać do Departamentu Kwalifikowania i Certyfikowania
e-mail: krzysztof.stefaniszyn@git.lukasiewicz.gov.pl

Certyfikaty posiadane przez Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, Departament Kwalifikowania i Certyfikowania