Badanie prętów zbrojeniowych

Badanie prętów zbrojeniowych i walcówki żebrowanej oraz ich połączeń spawanych lub zgrzewanych

Badanie prętów zbrojeniowych i walcówki żebrowanej oraz ich połączeń spawanych lub zgrzewanych

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa oferuje usługi w zakresie kompleksowych badań wytrzymałościowych prętów zbrojeniowych oraz walcówki żebrowanej a także ich połączeń spawanych lub zgrzewanych.

Badania te obejmują min. zginanie z odginaniem, zginanie ze statyczną próbą rozciągania, pomiar masy, badanie wytrzymałości na obciążenia cykliczne i zmęczeniowe oraz badania metalograficzne.

Badanie prętów zbrojeniowych

Badania wytrzymałościowe dla potrzeb wszystkich obszarów budownictwa, są wykonywane zgodnie z następującymi normami:

  • PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne
  • PN-EN ISO 6892-1 Metale – Próba rozciągania
  • PN-EN ISO 7438 Metale – Próba zginania
  • PN-EN ISO 5173 Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – Badanie na zginanie
  • PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprężania betonu – Metody badań – część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu
  • PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprężania betonu – Metody badań – część 2: Zgrzewane siatki i kratownice
  • PN-H-93220 Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa B500SP – Pręty i walcówka żebrowana
  • PN-H-93250 Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa B500SN – Pręty i walcówka żebrowana.

Badania i weryfikacja technologii spajania prętów do zbrojenia betonu wykonywane są zgodnie z normami:

  • PN-EN ISO 17660-1 Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej – Część 1: Złącza spawane/zgrzewane nośne,
  • PN-EN 17660-2 Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej – Część 2: Złącza spawane/zgrzewane nienośne.
Badanie prętów zbrojeniowych

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa dysponuje urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prób wytrzymałościowych prętów i złączy spajanych w zakresie sił ± 1000kN, co daje możliwość przeprowadzenia badań prętów zbrojeniowych o średnicy do 45 mm. Badania metalograficzne obejmują badania makro- i mikroskopowe mające na celu określenie niezgodności złączy spawanych prętów zbrojeniowych, mikrostruktury złączy i materiału podstawowego, a także wyznaczenie grubości warstwy zewnętrznej i średnicy rdzenia na przekroju pręta.

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa posiada status jednostki akredytowanej, autoryzowanej i notyfikowanej w trybie wynikającym z przepisów krajowych i międzynarodowych. Laboratorium Badawcze Spawalnictwa ma wdrożony system zarządzania jakością według PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony certyfikatem akredytacji PCA (nr AB 042). Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, oprócz akredytacji do prowadzenia badań, posiada również wdrożony system zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001.

Badanie prętów zbrojeniowych

Zapraszamy do korzystania z usług Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa w zakresie badań prętów zbrojeniowych i walcówki żebrowanej i ich połączeń spawanych lub zgrzewanych.

This will close in 0 seconds